Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

Εγκύκλιος Θεοφανείων 2013


 Μητροπολίτης Ἄρτης Ἰγνάτιος
πρὸς τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί  μου Χριστιανοί.
Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια καὶ Θεῖα Ἐπιφάνεια ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς δέχεται τὸ βάπτισμα ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο, στὸν Ἰορδάνη ποταμό. Ὁ Θεὸς Πατὴρ μαρτυρεῖ καὶ λέγει, κατὰ τὴν ὥρα ἐκείνη τῆς βαπτίσεως.
«Οὗτος ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητὸς ἐν ᾧ εὐδόκησα». Καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο κατέρχεται ἐν εἴδει περιστεράς καὶ ἐπιβεβαιώνει τὴν μαρτυρια τοῦ Πατρός. Ἔτσι φανερώνονται τὰ τρία πρόσωπα τῆς παναγίας καὶ ὁμοουσίου καὶ προσκυνητῆς Τριάδος. Καὶ ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς φανερώνεται πρὸς ἡμᾶς, ἀπὸ τὸν Οὐράνιο Πατέρα Του, ὡς Υἱὸς ἀγαπητός, ὁ ὁποῖος ἦλθε στὸν κόσμο ὡς ἄνθρωπος, γιὰ νὰ σώσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, τὴ φθορὰ καὶ τὸν θάνατο.
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἀδελφοί μου, εἶναι τὸ φῶς τοῦ κόσμου, ὁ Λυτρωτὴς καὶ ὁ Σωτῆρας, ὁ στοργικὸς πατέρας καὶ ὁ ἀληθινὸς ὁδηγὸς τῆς ζωῆς μας. Ὁ Χριστὸς ἔκαμε τὴν μεγάλη καὶ εἰρηνικὴ ἐπανάσταση. Ἀντέταξε στὴν πλάνη τὴν ἀλήθεια, στὸ σκοτάδι τὸ φῶς, στὴν ἀδικία τὴν δικαιοσύνη, στὸν πόλεμο τὴν εἰρήνη, στὴ δουλεία τὴν ἐλευθερία, στὴν κακία τὴν ἀγάπη, στὴν ἀντιδικία τὴ συγγνώμη, στὴν ἀνηθικότητα τὴν ἁγνότητα, στὴν περιφρόνηση καὶ ἀπαξιώση τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν θυσιαστική προσφορά. Αἰῶνες τώρα μᾶς καλεῖ κοντά Του. Μᾶς θέλει ἑνωμένους μέσα στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Ἐκκλησίας. Σταθεροὺς στὴν πίστη, πρόθυμους Μαθητές Του, ἀξίους μιμητές Του. Νὰ ζοῦμε μέσα στὸ πνεῦμα τῆς χάριτός Του καὶ τῆς ἀγάπης Του, ὡς ἀδελφοὶ ἐν Χριστῷ καὶ ζωντανὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας.
Ἀγαπητοί μου. Κάνουμε τὰ πρῶτα μας βήματα στὸ νέο ἔτος. Δυστυχῶς ἡ οἰκονομικὴ κρίση παραμένει. Ὅλοι μας δοκιμαζόμαστε. Πολλοὶ ὅμως συνάνθρωποί μας ὑποφέρουν σκληρά. Στεροῦνται τὰ βασικὰ ἀγαθά της ζωῆς. Ἀγανακτοῦν, πονοῦν, ἀπελπίζονται. Ζοῦν κάτω ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς φτώχειας. Ἡ φορολογία δυστυχῶς ἔπεσε βαρειὰ καὶ στὰ φιλανθρωπικὰ Ἱδρύματα. Τὸ Γηροκομεῖο μας κινδυνεύει νὰ κλείσει. Τὰ φιλόπτωχα ταμεῖα καὶ τὸ Ἵδρυμα «ΕΛΕΗ» ἔχουν πολὺ μικρὲς πλέον δυνατότητες βοήθειας καὶ προσφορᾶς. Παρὰ ταῦτα ἡ Ἐκκλησία μας ἀναγκάστηκε νὰ ξεκινήσει καὶ στὴν πόλη μας τὴ λειτουργία συσσιτίου. Σᾶς ἐξωμολογοῦμε ὅτι θλίβομαι καὶ πονάει ἡ ψυχή μου ὅταν καθημερινῶς ἀντιμετωπίζω πολλοὺς συνανθρώπους μας, οἱ ὁποῖοι ἔρχονται στὴ Μητρόπολη ζητῶντας βοήθεια καὶ δυστυχῶς δὲν μπορῶ νὰ ἀνταποκριθῶ στὸ ἐπίμονο καὶ δίκαιο αἴτημά τους.
Ἡ Μητρόπολή μας δὲν ἔκαμε τὸν ἔρανο τῆς ἀγάπης παραμονὲς Χριστουγέννων, ὅπως εἶναι καθιερωμένος σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Καὶ αὐτὸ γιατί δὲν θελήσαμε νὰ προκαλέσουμε πολλοὺς συμπολῖτες μας, οἱ ὁποῖοι τυχὸν δὲν εἶχαν τὴν διάθεση ἡ τὴν δυνατότητα νὰ προσφέρουν. Ἀπευθύνομαι λοιπὸν σήμερα πρὸς ὅλους ἐσᾶς ποὺ ἀγαπᾶτε τὴν Ἐκκλησία καὶ συμμετέχετε πρόθυμα σὲ πρωτοβουλίες ἀγάπης καὶ κοινωνικῆς προσφορᾶς. Σᾶς προτρέπω νὰ προσφέρετε ἀπὸ τὸ ὑστέρημα ἤ τὸ περίσευμά σας, ὅσοι θέλετε καὶ ὅσοι μπορεῖτε, μὲ καλὴ διάθεση, ἁπλοχεριὰ καὶ ἀγάπη, στὸ δίσκο ποὺ θὰ γίνει σὲ ὅλες τὶς ἐνορίες τῆς Μητροπόλεως, γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν πασχόντων ἀδελφῶν μας.
Ἐπίσης σας παρακαλῶ νὰ προμηθευθῆτε ὅλοι σας τὸ ἡμερολόγιο τσέπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τὸ ὁποῖο ἐπικαίρως εἶναι ἀφιερωμένο στὴ μεγάλη ἀρετὴ τῆς ἐλεημοσύνης, ὅπως αὐτὴ τονίζεται μέσα στὴν Ἁγία Γραφή καὶ στὰ κείμενα τῶν Πατέρων.
Εὔχομαι ἡ μεγάλη πρὸς τὸν Θεὸ ἀγάπη μας, νὰ αὐξήσει κατὰ τὸ νέο ἔτος καὶ μεταξύ μας τὸν σύνδεσμο τῆς ἀγάπης, τὴν ἀλληλεγγύη καὶ τὴν ἀλληλοβοήθεια, πρὸς τὸ κάλο ὅλων μας καὶ πρὸς δόξαν Θεοῦ.
Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ ἀγάπης
Ὁ Μητροπολίτης
Ὁ Ἄρτης Ἰγνάτιος Δ΄

ΠΗΓΗ: www.imartis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...